June 1, 2024: WOMEN IN ART Panel Talk, Art Talk ánd Exhibition

📣 Proud to be participating in Amsterdam Art Week on June 1, 2024 at Equals Amsterdam. We have a powerful program to present and it is all about Women in Art.

At 12.00 we will kick off with a Panel Talk by Young Collectors Circle; the Future is Equal. On collecting art and make change. From several perspectives the role of women in the art world will be addressed, representation and pay gap and tools for contributing to an equal playing field will be addressed. Guest speakers are artist Sarah Mei Herman, Fleur Feringa from Galerie Fleur & Wouter and Renée Schuiten – Kniepstra from De Kunstmeisjes. Nienke van der Wal will moderate the panel talk on behalf of Young Collectors Circle.

13.00 – 13.15 break

At 13.15 there will be an Art Talk; Women, Age & Art: a Timeline. By Marguerite Nolan, founder of Ever Emerging Mag. There will also be an International all Women Group Show curated by Ever Emerging Mag to inspire and celebrate Women in Art.

Buy your ticket here & bring your friends

In 2023 is de Women in Art Foundation opgericht.


Er is veel aandacht voor het onderwerp inclusie, kansengelijkheid en gendergelijkheid. Toch blijven de cijfers zorgwekkend. Kunst gemaakt door vrouwen en vrouwen in de kunst zijn tot op heden nog steeds ondervertegenwoordigd en ondergewaardeerd. Wereldwijd.

In de documentaire ‘White Balls on Walls’ van Het Uur van de Wolf die werd uitgezonden door NPO op 30 mei 2023 werd het weer pijnlijk duidelijk: het veranderingsproces naar meer diversiteit en inclusiviteit binnen – in dit geval – het Stedelijk Museum Amsterdam is een traag proces, een zorgvuldige zoektocht naar de do’s en don’ts. De bewustwording en de bereidwilligheid om een balans te vinden is zeker aanwezig, maar duidelijk nog ‘work in process’.

De uitdrukking White Balls on Walls komt van een spandoek, gemaakt in 1995 door leden van de Guerrilla Girls, die samen met studenten van de Rijksacademie demonstreerden voor het Stedelijk Museum Amsterdam. Aanleiding was de tentoonstelling The American Perspective. Honderdtwintig schilderijen uit het Whitney Museum werden naast honderd werken uit het Stedelijk gezet. Er waren slechts twee vrouwen vertegenwoordigd: Georgia O’Keefe en Agnes Martin. Met het spandoek werd The American Perspective weggezet als ‘White Balls on Walls’, om aan te geven dat instituten, inclusief kunstmusea, door witte mannen gedomineerd worden die de kunst van vrouwen of mensen van kleur negeren.

De Guerrilla Girls is een groep anonieme vrouwen die protesteert met Gorilla maskers op “omdat het gaat om de boodschap en niet om wie zij zijn”.
Sinds hun oprichting in New York in 1985 (!) brengen ze de genderkloof (en de sociale ongelijkheid) op niet mis te verstane wijze onder de aandacht. Toch blijven de cijfers tot op de dag van vandaag zorgwekkend.

Het Parool schrijft in oktober 2021 over een onderzoek van We Rise naar vrouwelijke rolmodellen in de buitenkunst in Amsterdam. De conclusie is wederom pijnlijk. Op de 1640 kunstuitingen in de stad zijn 488 mannen en vrouwen afgebeeld, maar naar een beeld of kunstwerk in de publieke ruimte om een bestaande vrouw te eren moet hard worden gezocht. Er zijn er slechts 29, tegen 121 vereeuwigde beroemde mannen.

In Rotterdam werd op 2 juni 2023 een 4 meter hoog bronzen standbeeld geplaatst van een jonge vrouw, een vrouw van kleur. En hoewel zij anoniem is, werd zij een binnen 24 uur na plaatsing een rolmodel voor vele Rotterdammers. En onderwerp van discussie, maar dat is alleen maar goed. Weliswaar is het beeld gemaakt door een man.

Ook het Europees Parlement besteedt aandacht aan het onderwerp en schreef eind 2021 een rapport naar aanleiding van onderzoek naar gendergelijkheid in de kunstwereld en opent het document met de volgende zin: As in all other domains, women’s place in arts and culture has not matched their ambitions and skills.

De Women in Art Foundation ziet het als haar missie om de kansengelijkheid voor vrouwelijke kunstenaars te vergroten en kunst – in de breedste zin des woords – gemaakt door vrouwen zichtbaarder en toegankelijker te maken voor een groot (inter)nationaal publiek.

Laten we kunst gemaakt door vrouwen en vrouwen in de kunst vieren, een podium bieden en de volgende generatie inspireren.

 

Geschreven door Nicky Huisman – van Wuyckhuyse 

Voorzitter Women in Art Foundation. 

It is 2023 and the Women in Art Foundation is founded. There is a lot of attention for the subject of inclusion, equality of opportunity and gender equality. Still, the numbers are worrying. Art made by women and women in art are still underrepresented and undervalued in 2023. Worldwide.

In the documentary ‘White Balls on Walls’ by Het Uur van de Wolf, broadcasted by NPO on May 30, 2023, it became again painfully clear: the process of change towards more diversity and inclusivity within – in this case – the Stedelijk Museum Amsterdam is a slow process, a careful search for the do’s and don’ts. The awareness and willingness to find a balance is present, but clearly still ‘work in process’.

The expression ‘White Balls on Walls’ comes from a banner made in 1995 by members of the Guerrilla Girls, who demonstrated in front of the Stedelijk Museum Amsterdam together with students from the Rijksacademie. Reason for this demonstration was the exhibition ‘The American Perspective’. One hundred and twenty paintings from the Whitney Museum were placed next to one hundred works from the Stedelijk. Only two women were represented: Georgia O’Keefe and Agnes Martin. The slogan on the banner referred to The American Perspective as “White Balls on Walls,” indicating that institutions, including art museums, are dominated by white men who ignore the art of women or people of color.

The Guerrilla Girls is a group of anonymous women who protest wearing Gorilla masks “because it’s about the message and not about who they are”. Since their foundation in New York in 1985 (!) they have brought the gender gap (and social inequality) to the attention in an unmistakable way. Still, the numbers remain worrying to this day.

In October 2021, Het Parool writes about a study by ‘We Rise’ into female role models in the outdoor art in Amsterdam. The conclusion is again painful. 488 men and women are depicted on the 1640 works of art in the city, but a statue or work of art in the public space to honor an existing woman is hard to find. There are only 29, against 121 immortalized famous men.

On June 2, 2023, a 4 meter high bronze statue of a young woman, a woman of color, was placed in Rotterdam. And although she is anonymous, she became a role model for many Rotterdammers within 24 hours of being placed. Ánd subject to discussion, but that’s only a good thing. It is true that the statue was made by a man.

The European Parliament also paid attention to the subject and wrote a report in 2021 after doing research into gender equality in the art world and opens the document with the following remark: As in all other domains, women’s place in arts and culture has not matched their ambitions and skills. This sentence made us so sad.

The Women in Art Foundation sees it as its mission to increase equality of opportunity for female artists and to make art ~ in the broadest sense of the word ~ made by women more visible and accessible to a large (inter)national audience.

Let’s celebrate art made by women and women in art and provide an inspiring stage for the next generation.

Written by Nicky Huisman – van Wuyckhuyse

Chairman Women in Art Foundation


Missie

De missie van de Women in Art Foundation is de kansengelijkheid voor vrouwelijke kunstenaars te vergroten en kunst – in de breedste zin des woords gemaakt door vrouwen zichtbaarder en toegankelijker te maken voor een groot (inter)nationaal publiek.


Mission

The mission of the Women in Art Foundation is to increase equality of opportunity for female artists and to make art ~ in the broadest sense of the word ~ made by women more visible and accessible to a large (inter)national audience.

60-60 cm - Partners 1 - Acrylics on canvas -Barbara Houwers

Visie

De Women in Art Foundation wil de vertegenwoordiging en waardering van vrouwelijke kunstenaars verbeteren. Inclusie van kunst gemaakt door vrouwen is belangrijk voor de kansengelijkheid en diversiteit in de kunstwereld. Een betere vertegenwoordiging en waardering van vrouwelijke kunstenaars zal het aanbod van kunst verbreden en verrijken.

Vision

The Women in Art Foundation aims to improve the representation and  appreciation of female artists. Inclusion of art made by women is important for equality of opportunity and diversity in the art world. A better representation and appreciation of female artists will broaden and enrich the range of art.

80-80 cm Himmelblau

Beleidsplan

De statutaire doelstelling van de Women in Art Foundation is vrouwelijke kunstenaars en kunst gemaakt door vrouwen te stimuleren en presenteren voor een groot publiek. Met de oprichting van de Women in Art Foundation willen we het nationale en internationale belang van onze doelstelling benadrukken door het organiseren van lezingen, exposities, projecten, workshops en evenementen.

Policy

The statutory policy of the  Women in Art Foundation is to stimulate and present female artists and art made by women to a wide audience. With the establishment of the Women in Art Foundation, we want to underline the national and international importance of our goal by organizing lectures, exhibitions, projects, workshops and events.

WOMEN IN ART EXHIBITION SEPT 29 – OCT 1 2023

Keynote Speakers:
 
Friday September 29
17.30 Dominique van der Mee, editor in chief Tableau Fine Arts Magazine
18.00 Co-Host Nadine van den Bosch, director Young Collectors Circle
 
Saturday September 30
13.00 Interview with Martina Halsmea, director Amsterdam Art
14.00 Creative workshop by artist Nathalie Tappin
16.00 Romy Kerkhof, art historian
 
Sunday October 1
13.30 creative workshop by artist Laura Notari
15.30 Anne Berk, vice chairwoman European Sculpture Network. Anne Berk
16.00 Micky Hoogendijk, woman artist. Micky Hoogendijk